052-8572579
phone5, phone, contact, telephone, support, call
search5, search, magnifier, lookup, find
.

כאשר לא ניתן לרשום את הנכס שבבעלותכם כבית משותף ובעודכם שותפים בנכס מקרקעין כזה עם אחר (בדרכ' המדובר בקרקעות- זכויות במושע) יהא עליכם לערוך הסכם שיתוף המבטא את החלוקה הנכונה ביניכם.

מטרתו של הסכם השיתוף, למנוע כל מחלוקת עתידית ביניכם ובין השותף לכם בנוגע לזכותו של כל אחד מכם במקרקעין. כמו גם, על מנת שיהיה ניתן לטול משכנתא על המקרקעין או למכור את המקרקעין ביתר קלות כאמור.

חשוב לציין ! הסכם שיתוף מסדיר את ההחזקה והשימוש של הבעלים תוך ייחוד חלק מסויים במקרקעין לכל שותף. אין בהסכם השיתוף כדי להכריע בנוגע לבעלות של כל אחד מהם בקרקע.

במילים אחרות ולצורך ההמחשה, כשמדובר בשני שותפים בחלקים שווים בקרקע אזי הבעלות משותפת על כלל המקרקעין כשלכל אחד מהם יש בעלות של 50% בקרקע באזור, לא מוגדר (זכויות במושע).

הסכם שיתוף, מטרתו לתחום את 50% לאזור מסויים- נניח החלק הצפוני בקרקע ייוחד לשותף הראשון אשר יחזיק בו ויוכל לעשות בו שימוש בלעדי ואילו השותף השני יוכל להחזיק ולעשות שימוש בלעדי בחלק הדרומי של הקרקע ללא כל התערבות והפרעה של שותפו, הכל בכפוף להוראות החוק כמובן.

הסכם שיתוף

הסכמים במקרקעין - עו"ד מירב ינאי