052-8572579
phone5, phone, contact, telephone, support, call
search5, search, magnifier, lookup, find
.
המסמך המחייב הראשון והאחרון שאדם מותיר אחריו לאחר פטירתו הינו צוואתו. מסמך בעל עוצמה רבה וחשיבות מירבית המבטא את רצונו האחרון של המצווה. ככל שהצוואה יותר מפורטת ומדוייקת כך יוכלו יורשיו לקיימה ביתר דיוק, ללא כל ספקות ומחלוקות.

ראוי לחדד, כי ההוראות הכלולות בצוואתו של המצווה אינן בעלות משמעות או ערך שעה שהינו בן  החיים ורק לאחר פטירתו הן נכנסות לתוקף.

חוק הירושה תשכ"ה-1965 כיום מאפשר לערוך צוואה במספר דרכים שונות, עליהן נעמוד בקצרה:  צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד- המצווה כותב בכתב ידו את כל צוואתו, חותם בסופה ורושם את תאריך עריכתה .
 
צוואה זו תדרש להוכחה כי הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה דווקא ולא אדם אחר.
 
צוואה בעדים- על הצוואה להיות כתובה, בין בהדפסה ובין בכתב יד, תוך ציון תאריך וחתימת  המצווה על גבי הצוואה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. באותו מעמד, העדים נדרשים לאשר בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 
זו הצוואה הנפוצה והרווחת ביותר.
 
צוואה בפני רשות-  המצווה פונה לאחד מהגורמים המנויים בחוק כ"רשות"- שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר בית הדין הדתי או נוטריון ושם עורך את צוואתו.
 
ישנן 2 אפשרויות לעריכתה, ובשתיהן עליהן להיעשות על ידי המצווה בעצמו- להגיש את דברי המצווה בכתב בפני ה"רשות" או באמצעות באמירת תוכן הצוואה בעל פה בפני ה"רשות" אשר מעלה אותם על הכתב.
 
בשני המקרים, דברי הצוואה ייקראו בפני המצווה או שהמצווה ייקרא אותם בעצמו, יצהיר שזו צוואתו, וה"רשות" תאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
 
אין כל התייחסות מפורשת בחוק לדרישת חתימה של המצווה על גבי הצוואה ולכן השימוש בצוואה אצל ה"רשות" נעשה בעיקר כאשר המצווה אינו יכול לחתום מכל סיבה שהיא.
 
צוואה בעל פה- צוואה שנעשית בעל פה באמצעות המצווה ובנוכחות 2 עדים כאשר המצווה מצוי במצב קריטי מול פני המוות ויש חשש ממשי להמשך חייו של המצווה.

צוואה זו נדירה בעשייתה ולהוכחתה ידרשו קיומם של מספר אלמנטים הכרחיים.
 
ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה צוואה שנעשתה בכתב יד או  בעדים ובלבד שהפקדתה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. הפקדתה כאמור עד למועד פטירתו של המצווה תהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.
 
יתרון נוסף להפקדתה הינו להבטיח שהמסמך לא ילך לאיבוד ושהוראותיו אכן יוצאו אל הפועל בהתאם לרצונו של המצווה. בשים לב, כי אין בהפקדתה כדי להעיד על תוקפו של המסמך או על עמידתו בדרישות על פי חוק.
 
לשון אחר, לכל אחת מסוגי הצוואות כמוסבר יש את התנאים הצורניים והמהותיים שהיא אמורה לקיים בהתאם לחוק על מנת להוות מסמך בר תוקף הניתן לאכיפה מבחינה חוקית. הרשם לענייני ירושה שמקבל את הצוואה לא בודק את התוכן של מה שנמסר לו לשמירה והפקדה, כוון שהפקדת הצוואה היא פעולה טכנית בלבד שלא מבטיחה שהמסמך אכן עומד בתנאים הללו.

לשם הבהרת האמור, אין בהפקדת "צוואה בעדים" כדי להכשירה בעצם הפקדתה, אם בפועל הצוואה מאומתת רק על ידי עד אחד בלבד בניגוד לדרישת החוק הקובע כי נדרשים לכך 2 עדים.

הדרכים לעריכת צוואה

מאמרים בתחום הנדלן - עו"ד מירב ינאי