052-8572579
phone5, phone, contact, telephone, support, call
search5, search, magnifier, lookup, find
.

תנאי בסיסי לרישום בית משותף על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, הינו קיומו של מבנה קבע שיש בו שתי דירות או יותר למגורים, לעסק או לכל צורך אחר. מקרה נפוץ ומקובל של בתים משותפים הוא בנייה רוויה של בניין רב קומות ובו יש מספר רב של דירות.

במקרה כזה רישום הבית המשותף משקף באופן מלא ומדויק את זהות הבעלים עם הדירה שבבעלותו, מה חלקו, אלו הצמדות יש לדירתו- מחסן, חניה... הגדרת החלקים המשותפים, שיעור  השתתפותם של כל אחד מהבעלים בהוצאות המשותפות ונושאים רבים אחרים.

נוכח האמור, בוודאי הבנתם כי במידה והמבנה בו אתם מתגוררים כבר רשום כבית משותף, אך אינו מבטא נכונה את הבנוי בפועל, עליכם להסדיר עניין זה מהטעמים המפורטים מעלה כשהדבר יכול וייעשה באמצעות תיקון רישום הבית המשותף או ביטולו ורישומו מחדש, הכל לפי העניין.

איך נוצרת סיטואציה כזו כאשר כבר רשום בית משותף, אתם שואלים?

לפעמים נעשות הרחבות במבנה, תוספות ושינויים ולכן יש לעדכן את הרישום בהתאם.

קל וחומר, כאשר רכשתם קרקע ריקה ולימים בניתם עליה מבנה הכולל 2 דירות ומעלה.

עד לרישום הבית המשותף נסח הטאבו יציג מצג מוטעה לפיו, קיימת רק קרקע ולכן, יש להסדיר את הרישום כבית משותף.

 

רישום/ תיקון או ביטול בית משותף

רישום/ תיקון או ביטול בית משותף